جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی دو مرحله ای تنظیفات و فضای سبز مجتمع به شماره 06-1402

مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 06-1402

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی 10101826594 در نظر دارد اجرای امور تنظیفات و فضای سبز مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای)، به شرکت های واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید:

ماده 1) موضوع مناقصه: نظافت کلیه محوطه و ساختمان های شرکت پتروشیمی فن آوران، نگهداری فضای سبز و تخلیه فاضلاب مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار.
تبصره: موارد مندرج در اسناد مناقصه تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار( کارفرما) می باشد.
ماده 2) شرایط پیمانکار:
1-داشتن شخصیت حقوقی.
2-دارا بودن سابقه کار مفید، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار.
ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1402/08/23 لغایت 1402/08/30ساعت 9:30 الی 14:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه نمایند:
-    منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 3، شرکت پتروشیمی فن آوران، امور حقوقی و پیمانها.
-    تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)، پلاک 18 ، آقای عرفانی

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات: متقاضیان می بایست پاکت¬های الف، ب و ج را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1402/09/11 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسناد به صورت مفصل توضیح داده شده است.  
تبصره: به تقاضاها و پیشنهادهای مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط – که تشخیص این موارد با کمیسون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها: در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان¬بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مناقصه گران محترم.
ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه معادل 3/060/000/000ریال (به حروف سه میلیارد و شصت میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانک های دولتی یا خصوصی به جز بانک های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد.
ماده 7) هزینه های جنبی: چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.
ماده 8) نصاب شرکت در مناقصه: حداقل نصاب شرکت در مناقصه، رسیدن سه پیشنهاد به مرحله بازگشایی پاکت ج می باشد.
ماده 9) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی: فرایند مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت پتروشیمی فن آوران، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.
ماده 10)هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 4/000/000 ریال( چهارمیلیون ریال) می باشد که می بایست به شماره حساب شبا  بانک تجارت 770180000000006094310049 IR واریز و اصل فیش را تحویل و اسناد دریافت نماید .

                                                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل

                                                                                                                    شرکت پتروشیمی فن آوران

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+