رفتار اخلاقی

باور ما بر رفتار و تعامل توام با اخلاق، استوار است.


رفتار ما مبتنی بر ارزش های اخلاقی، صداقت، برابری و درستی می باشد . ارزش های اخلاقی نشان دهنده اهتمام ما به انسانها ، موجودات زنده و محیط زیست و تعهدمان در مورد توجه قراردادن پیامدهای تصمیمات و فعالیت هایمان در قبال منافع ذی نفعان می باشد.

ما برآنیم به صورت فعالانه رفتار اخلاقی خود را با استفاده از  الزامات موجه بهبود مستمر  بخشیم :

•    تعریف و بیان ارزش ها و اصول بنیادین.
•    تدوین و استفاده از ساختارهای حاکمیتی و نظام مدیریتی مشارکتی که سبب بهبود رفتار اخلاقی در شرکت، تصمیم گیری ها و ارتباط با دیگر سازمان ها و ذی نفعان می شود.
•    شناسایی ، پذیرش و بکارگیری استانداردهای رفتار اخلاقی مناسب برای اهداف و فعالیت های پیش رو، در راستا و سازگار با استانداردهای بین المللی.
•    تشویق و ترویج رعایت استانداردهای رفتار اخلاقی سازمان 
•    تعریف و ابلاغ استانداردهای رفتار اخاقی مورد انتظار از ساختار مدیریتی ، کارکنان ، تامین کنندگان ، پیمانکاران و در مواقع مقتضی سهامداران شرکت ، مدیران و به ویژه در خصوص کسانی که در ارتباط با حفظ و ارتقای هویت فرهنگ سازمانی، در خصوص ارزش ها ، فرهنگ ، یکپارچگی ، استراتژی و عملکرد پترویمی فن آوران ،اثر گذاری قابل توجه دارند.
•    جلوگیری یا حل تضاد منافع ذی نفعان که عدم  حل آن تضاد ها می تواند منجر به بروز ناهنجاری های اخلاقی شود.
•    ایجاد  مکانیزم نظارت و کنترل برای پایش ، حمایت و تقویت پیاده سازی ساز و کار رفتار اخلاقی.
•    ایجاد و حفظ مکانیزم هایی به منظور تسهیل در استخراج گزارش های رفتار غیراخلاقی بدور از بیم تلاقی منافع گروهی و فردی.
•    به رسمیت شناختن و پرداختن به موقعیت هایی که قوانین و مقررات محلی در مورد آنها وجود ندارد و یا در تناقض با رفتار اخلاقی می باشد.
•    پذیرش و به کار گیری استانداردهای شناخته شده بین المللی رفتار اخلاقی مرتبط با کرامات انسانی.
•    احترام به آسایش کلیه موجودات زنده اعم از حیوانات، نباتات و ... در شرایطی که حیات و موجودیت آنها تحت تاثیر فعالیت های این شرکت قرار  می گیرد .

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+