بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان پتروشیمی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی

این مقاله توسط کورش عسکری رئیس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شرکت پتروشیمی فن آوران و سید حبیب مکتبی تهیه گردیده است وبا هدف استفاده عمومی مخاطبین وب سایت شرکت پتروشیمی فن آوران منتشر می گردد با این توضیح که کلیه حقوق مترتب به این مقاله متعلق به مولفین مورد اشاره می باشد.

برای ارتباط با مولف/مولفین از پست الکترونیک  ko.askari@fnpcc.com و یا info@fnpcc.com استفاده نمایید. هر گونه استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع بلا مانع است.

 

گواهی نامه های صادره :

  Acceptance certificates Acceptance certificates

 

چکیده:

به عقیده اکثر صاحب نظران منابع انسانی با ارزش­ترین و برجسته­ ترین عامل در دستیابی به اهداف سازمان محسوب می­ شود و باید نیروی انسانی در سازمان مورد توجه ویژه­ ای قرار گیرد. کیفیت زندگی کاری می­تواند به عنوان عاملی اساسی در ایجاد و حفظ رضایتمندی و افزایش بهره­ وری نیروی انسانی و سازمان­­ها نقش داشته­ باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر بهره­ وری نیروی انسانی با استفاده از روش تحقیق توصیفی، پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان پتروشیمی­ های فن آوران، بوعلی­ سینا و امیرکبیر با تعداد 2842 نفر بوده­ است. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران تعداد 338 نفر محاسبه و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ ای برای انتخاب نمونه استفاده گردید. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و بهره­ وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و آنوا با نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بین بهره­ وری کارکنان پتروشیمی با کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 

کلید واژه:

بهره وری نیروی انسانی، کیفیت زندگی کاری، پتروشیمی، متغیرهای جمعیت شناختی

بمنظور دسترسی به متن اصلی فایل زیر را دانلود نمایید:

 

روابط عمومی وامور بین الملل

شرکت پتروشیمی فن آوران

 

 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+