پتروشیمی فن آوران / مناقصه و مزایده / فرم ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصات

از کلیه شرکت کنندگان محترم در مناقصات شرکت پتروشیمی فن آوران تقاضا می گردد نسبت به تکمیل فرم ذیل و انظمام و ارسال آن همراه مدارک مناقصه به مبادی دریافت مدارک مندرج در آگهی های مناقصات اقدام نمایند.

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+