احترام به هنجارهای بین المللی

شرکت پتروشیمی فن آوران هنجارهای رفتاری بین المللی را آنچنان که به اصل حاکمیت قانون وفادار است احترام می گذارد

•    در موقعیت هایی که قانون یا اجرای آن ، حفاظت کافی از محیط زیست و جامعه را فراهم نمی کند ،این شرکت تلاش می کند که به هنجارهای رفتاری بین المللی به عنوان یک حداقل احترام بگذارد .
•    در کشورهایی که قانون و اجرای آن با هنجارهای رفتاری بین المللی در تضاد باشد ما باید تلاش خود را برای احترام به این هنجارهای بکار گیریم .
•    در موقعیت های تناقض قانون یا اجرای آن با هنجارهای رفتاری بین المللی و یا در جایی که عدم پیروی از این هنجارها تبعات قابل توجهی را به بار می آورد ، این شرکت باید در حد امکان و توان ماهیت فعالیت ها و روابطش در آن حوزه را بازبینی نماید.
•    این شرکت باید از فرصت ها و کانال های مشروع و قانونی برای پی بردن به تاثیر بر سازمان های مرتبط و مسئولان استفاده کند تا آنها در جهت رفع این گونه تناقضات اقدام نماید.
•    این شرکت از همکاری در اقدامات سازمان های دیگری که سازگار با هنجارهای رفتاری بین المللی عمل نمی کنند پرهیز می نماید.
   


تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+