جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ایی) اجرای عملیات روشنایی خیابان های مجتمع

مناقصه

1402-04

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی 10101826594 در نظر دارد اجرای عملیات روشنایی خیابان های مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای)، به شرکت های واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید:

   ماده 1) موضوع مناقصه:   اجرای عملیات روشنایی خیابان های مجتمع مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

  تبصره: موارد مندرج در اسناد مناقصه تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه­ گزار( کارفرما) می ­باشد.

ماده 2) شرایط پیمانکار:

1-داشتن شخصیت حقوقی.

2-دارا بودن سابقه کار مفید، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار.

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می­ گردد. متقاضیان می­ توانند از روز دوشنبه مورخ  1402/04/19 لغایت سه شنبه مورخ  1402/04/27ساعت 8:30 الی 13:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه نمایند:

-         منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 3، شرکت پتروشیمی فن آوران، امور حقوقی و پیمان ها.

-          تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)، پلاک 18 آقای عرفانی تلفن: 88779961

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات: متقاضیان می ­بایست پاکت ­های الف، ب و ج را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ   1402/05/07 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسناد به صورت مفصل توضیح داده شده است.  

تبصره: به تقاضاها و پیشنهادهای مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسون معاملات شرکت مناقصه گزار است - و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکت ها: در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان­بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مناقصه­ گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه:                                                                                                                                                                                    

 سپرده شرکت در مناقصه معادل  مبلغ 720/000/000ریال (به حروف هفتصد و بیست میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانک های دولتی یا خصوصی به جز بانک های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران می­ باشد   .                                        

ماده 7) هزینه ­های جنبی: چاپ آگهی­ ها و هزینه ­های جنبی به عهده برنده ­ی مناقصه می ­باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی: پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی ­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت شرکت پتروشیمی فن آوران، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­ گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار          می­ باشد.

 

 

 

                                                                                                         

روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت پتروشیمی فن آوران

 

 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+