رسانه جدید

امور مجامع، فرم حق تقدم پذیره نویسی


بدینوسیله از عموم سهامداران محترم که تمایل به اقدام درخصوص پذیره نویسی افزایش سرمایه، در شرکت پتروشیمی فن آوران (موضوع مصوبه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت مورخ1400/08/10 و مجوز شماره 134-0041/781781مورخ 1400/07/26 سازمان بورس و اوراق بهادار) دارند،  تقاضا می گردد نسبت به دریافت و چاپ فرم حق تقدم بشرح مندرج در ذیل  این آگهی متضمن درج مشخصات و تعداد سهام حق تقدم منطبق با مشخصات مندرج صاحبان سهام (قابل دریافت از طریق پرتفوی سهامداری خود) اقدام و نسبت به ارسال آنها به نشانی پستی شرکت ( تهران، خیابان گاندی جنوبی، بن بست پالیزوانی(هفتم)، پلاک 18  واحد امور سهام شرکت پتروشیمی فن آوران) در مهلت مقرر در آگهی پذیره نویسی، مبادرت نمایند.

                                                                  امور سهام شرکت پتروشیمی فن آوران

                                                                                      (سهامی عام)

 

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+